37,171
เป้าหมาย
13,775
รับวัคซีนทั้งหมด
37.06%
คิดเป็นร้อยละ
2115
บุคลากรทางการแพทย์
2929
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
1895
บุคคลที่มีโรคประจำตัว
852
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง..
5935
ประชาชนทั่วไป
ร้อยละ รพ.สต.ที่รับวัคซีน COVID-19
วัคซีน
เข็ม 1 รวม 10261
เข็ม 2 รวม 3239
เข็ม 3 รวม275